Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Παιδεία αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες άσκησης πολιτικής κάθε σύγχρονης προηγμένης πολιτείας και τη μοναδική, ενδεχομένως, εγγυημένη, επένδυση για το μέλλον της Ελλάδας. Στόχος μου είναι να κάνουμε την Ελλάδα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.


 Στοχεύω σε μια παιδεία που θα δίνει στους μαθητές, φοιτητές και ενήλικες τις απαιτούμενες για τη νέα εποχή γνώσεις και δεξιότητες ενώ θα αναπτύσσει ταυτόχρονα τη δημιουργικότητα τους. Στην εποχή μας, στην οποία βασική θέση κατέχει η δια βίου μάθηση, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις αρχές της δημοκρατικής συνείδησης, της αλληλεγγύης, της συνέπειας και της υπευθυνότητας και της συμμετοχικότητας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος σε αυτό το σημείο είναι καθοριστικός. Κάθε μαθητής είναι ένας πολίτης που χρειάζεται ασφάλεια, φροντίδα καθώς και ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την πνευματική, συναισθηματική, φυσική και κοινωνική του ωρίμανση.

Σεμινάριο δημοσιογραφίας για παιδιά από την Ελληνογαλλική Σχολή “Ευγένιος Ντελακρουά”

Η Πολιτεία θα πρέπει να παράσχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες των μαθητών και να προαγάγουν τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει ο δάσκαλος να λειτουργεί ως «καθοδηγητής», να καλλιεργεί την φυσική περιέργεια των νέων για μάθηση και να τους εμφυσά την έννοια του σεβασμού. Βασικές αρχές του εκπαιδευτικού συστήματος

 •  Επένδυση στον άνθρωπο — αξιοποίηση του ταλέντου, των ενδιαφερόντων και των γνώσεων της νέας γενιάς,
 • Επένδυση στις νέες τεχνολογίες — γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία,
 • Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών υποδομών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα – ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος, κοινωνικής προέλευσης ή καταγωγής,
 • Εξευρωπαϊσμός του εκπαιδευτικού συστήματος,
 • Αποδέσμευση από τη γραφειοκρατία — επιτάχυνση διαδικασιών Για τα σχολεία της χώρας
 • Πάταξη των φαινομένων βίας στους χώρους των σχολείων (bullying).
 • Προγράμματα πρακτική άσκησης — όχι στείρα αποστήθιση εννοιών αλλά εμβάθυνση και κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής τους,
 • Φρένο στη βαθμοθηρία – προώθηση της ευγενούς άμιλλας.
 • Αποσύνδεση των πανελληνίων εξετάσεων από την είσοδο στα ΑΕΙ και ΤΕΙ,
 • Στήριξη των παιδιών με αναπηρία – μέριμνα για τα ίδια και τις οικογένειές τους.
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και ομαλή ένταξη των παιδιών με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές (παλιννοστούντες, μουσουλμάνοι, αθίγγανοι, αλλοδαποί), στην εκπαίδευση και τη ζωή.
 • Ενίσχυση του μισθού των εκπαιδευτικών Για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας .
 • Αυτοτελή και αυτοδιοικούμενα ΑΕΙ και ΤΕΙ με κρατική χρηματοδότηση και διαφάνεια στα οικονομικά .
 • Εξωστρέφεια ελληνικών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.
 • Αξιολόγηση πανεπιστημίων με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 • Κίνητρα για προσέλκυση ιδιωτικών ερευνών.
 • Έμφαση στην καινοτομία.
 • Συγγράμματα στο διαδίκτυο

Με παιδιά από μεταναστευτικές κοινότητες και την δασκάλα χορού Βασίλω Ιωάννου

Θεωρώ ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να υπόκειται σε κυβερνητικό έλεγχο ούτως ώστε κάθε παιδί να έχει εξασφαλισμένη την ευκαιρία, χωρίς καμία διάκριση, να αποκτήσει γνώσεις που θα το βοηθήσουν να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Μεταναστευτική Πολιτική

Μεταναστευτική Πολιτική

Ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής που χαράσσει κάθε κυβέρνηση στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς κινητικότητας αποτελεί η οριοθέτηση της μεταναστευτικής πολιτικής της. Η Ελλάδα, έχει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών συγκριτικά με τον πληθυσμό και την οικονομική κατάσταση της χώρας .


Παρά το γεγονός ότι όπως αναγνωρίζει και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει μία από τις πιο προοδευτικές νομοθεσίες για το άσυλο στην Ευρώπη, τα προβλήματα παραμένουν και εντοπίζονται –κυρίως– στην ανεργία και στην κοινωνική ασφάλιση. Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο άσκησης της μεταναστευτικής πολιτικής όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3838⁄2010 όχι μόνο δεν προσέφερε ευκαιρία νομιμοποίησης των μεταναστών, αλλά απεναντίας διατήρησε τη λογική της νόμιμης μετανάστευσης, διαμέσου πολύπλοκων διακρατικών διαδικασιών. Έτσι, αναπαράγεται στην πραγματικότητα μία πολιτική εισόδου μεταναστών που στοχεύει στον απόλυτο κρατικό έλεγχο των ροών με κριτήριο την κάλυψη της ζήτησης σε ειδικότητες οι οποίες δεν προσφέρονται επαρκώς στην εγχώρια αγορά εργασίας, ενώ γίνεται δεκτή η ανάγκη μιας εφάπαξ νομιμοποίησης των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα.

Εμπόδιο σε οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική πολιτική επιχειρείται αποτελεί το γεγονός ότι τόσο ο κρατικός μηχανισμός όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει την υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό και τη γνώση που απαιτεί μία τέτοια κινητοποίηση της διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι η ανταπόκριση των μεταναστών στην ασκούμενη μεταναστευτική πολιτική είναι θετική, ενώ το διοικητικό περιβάλλον στο οποίο έπρεπε να την εκδηλώσουν δεν επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα αποτελεσματικής λειτουργίας Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ακόμη και το εκάστοτε αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης Υπουργείο δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα παρά μόνο πιθανολογικά κατά προσέγγιση.

Στην Ευαγγελική Εκκλησία με μεταναστευτικές κοινότητες

 

ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας χρειάζεται μια εκ βάθρων επαναχάραξη εστιάζοντας στους ακόλουθους άξονες:

 • Αναγκαιότητα διατήρησης των μηχανισμών που εγγυώνται την αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση των αιτημάτων ασύλου.
 • Εξειδίκευση του προσωπικού που ασχολείται στις αρμόδιες αρχές, είτε εξετάζει, είτε αποφαίνεται επί αιτημάτων ασύλου.
 • Ενίσχυση των διατάξεων που αφορούν τον τρόπο επίδοσης των σχετικών αποφάσεων στους πρόσφυγες, προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκώς το δικαίωμά τους για δικαστική προστασία σε περίπτωση που αναγνωριστούν ως πολιτικοί πρόσφυγες.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η οποία θα εξισορροπεί τις εισόδους για ανθρωπιστικούς και οικονομικούς λόγους, καταπολεμώντας την παράνομη είσοδο, ειδικά δε την είσοδο διαμέσου των παράνομων κυκλωμάτων.
 • Δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Συνεργασία με τις χώρες προέλευσης για την ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών.
 • Μακροπρόθεσμη επιδίωξη ύπαρξης κοινής πολιτικής αναφορικά με το πολιτικό άσυλο.
 • Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα δέκα νέα κράτη-μέλη η οποία θα ευνοήσει τα μεταναστευτικά ρεύματα προς τις χώρες της Ένωσης.
 • Οικογενειακή συνένωση η οποία αποτελεί την σημαντικότερη μορφή μεταναστευτικής εισροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ισομερής καταμερισμός δαπανών μεταξύ των κρατών-μελών.
 • Ενιαία διαχείριση εξωτερικών συνόρων, με την συγκρότηση ευρωπαϊκής μεθοριακής φρουράς.
 • Κοινωνικο-οικονομική ένταξη των μεταναστών η οποία απαιτεί πολιτικές (απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση μεταναστών) που αφορούν τόσο τους μετανάστες, όσο και τις κοινωνίες υποδοχής.
 • Οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσμών, με την έννοια ότι η εκπαίδευση αποτελεί μαζί με την οικογένεια, βασικό παράγοντα κοινωνικοποίησης.
 • Συνεργασία με τις χώρες αποστολής των μεταναστών, με την έννοια της παροχής οικονομικής βοήθειας, με σκοπό μακροπρόθεσμα να εκλείψουν οι συνθήκες που ευνοούν τη μετανάστευση καθώς και με τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης και της μετακίνησης προσφύγων.
 • Καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και συνεργασία με τρίτες χώρες.

Η Ελλάδα συμφωνεί με την παροχή οικονομικοτεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη των απαραίτητων δομών σε τρίτες χώρες έτσι ώστε να περιοριστεί η λαθρομετανάστευση.

H ΓΑΛΛΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΟΠΛΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ

H ΓΑΛΛΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΟΠΛΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ

 

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει τους μαχητές της αντιπολίτευσης της Συρίας και πιέζει για επείγουσα συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άρση του εμπάργκο όπλων στη Συρία.

Read More

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 6000 Τ.Μ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ! ΞΕΚΙΝΗΣΕ…. ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ…

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 6000 Τ.Μ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ! ΞΕΚΙΝΗΣΕ…. ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ…

Yava Fit­ness Cen­ters

Ο Απόλυτος χώρος fit­ness & well­ness
ξεκινά τη λειτουργία του σύντομα και αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο του fit­ness
• 6000 Τ.Μ.
• 5 επίπεδα.
• 100+ καρδιαγγειακά μηχανήματα.
• 30 rpm body bikes με την επαναστατική τεχνολογία vis­mox για live & vir­tual προπονήσεις.
• 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα live & vir­tual ομαδικά προγράμματα.

Τα θες όλα, τα έχεις όλα!

Μέσα σε έναν μοναδικό πολυχώρο 6000 τ.μ., υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, ετοιμάσου να βρεις τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες άθλησης και αισθητικής! Το νέο Yava Fit­ness Cen­ter πρωτοπορεί συγκεντρώνοντας όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες fit­ness & well­ness δημιουργώντας νέες τάσεις.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες του νέου υπερσύγχρονου Yava Fit­ness Cen­ter περιλαμβάνουν:

 

Fit­ness
• Διάδρομο για τρέξιμο με πραγματικό ter­rain (!)
• Καρδιαγγειακά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
• Μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης
• RPM /BODY­BIKE­VIS­MOX
• Πρωτοποριακά ομαδικά προγράμματα όπως Sh’bam, Body­pump, Body­combat, Body­at­tack
• Πολυεπίπεδα προγράμματα zumba, pilates και yoga
• Per­sonal train­ing με εξειδικευμένους γυμναστές και απόλυτα στοχευόμενες και προσωποποιημένες δυνατότητες
• Επαναστατικές μεθόδους εκγύμνασης όπως vibra­tion, miha bodytec, vac­upower, trx
• και πισίνα για aqua aer­o­bic με θέα όλη την Αθήνα!
Well­ness
• Υπερσύγχρονες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου & αδυνατίσματος
• Spa
• Sauna
• Υδρομασάζ
• Solar­ium
• Φωτόλυση
• Σύγχρονο διαιτολόγιο κέντρο.
• Εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες από συνεργάτες ιατρούς, βελονιστές και εργοφυσιολόγους.

Fun
• Dig­i­tal café με έμφαση σε προϊόντα ισορροπημένης διατροφής
• Free WiFi
Yava Νέου Ψυχικού μόνο με 169,00€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ /TER­RAIN
• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΥΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΒΑΡΩΝ
• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(LIVE & VIR­TUAL)
• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
• ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
•ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ
• YOGA
• PILATES
• ZUMBA
• BODY COM­BAT
• BODY ATTACK
• SH’BAM
• BODY PUMP
• CXWORX
• BODY BAL­ANCE
• BODY VIVE
• BODY JAM
Για περισσότερες πληροφορίες: www.yava.gr

Read More

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ

Πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Ημερίδα υπό την αιγίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ με θέμα:

«Αναζητώντας Τρόπους Συνύπαρξης με τους Θρησκευτικά Διαφορετικούς»

Ο σκοπός της Ημερίδας ήταν να διερευνηθούν τα προβλήματα, οι προκλήσεις και οι πιθανές λύσεις που προκύπτουν από τη συνύπαρξη των θρησκευτικά διαφορετικών, με το κύριο βάρος να εστιάζεται στα σημεία που διευκολύνουν τη συνύπαρξη των θρησκειών, όπως αυτά προκύπτουν από τη διδασκαλία τους.

Η δομή της Ημερίδας στηρίχθηκε σε δύο άξονες: α) Ειδικοί επιστήμονες ανέπτυξαν βασικά σημεία της διδασκαλίας των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών –Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλάμ– ως προς τη συνύπαρξη με τους Άλλους, εστιάζοντας κυρίως στην ανοχή, αποδοχή ή απόρριψη της συνύπαρξης. β) Θρησκευτικοί λειτουργοί από τις κύριες ετερόθρησκες και ετερόδοξες κοινότητες που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται ενεργά στη χώρα μας ανέδειξαν τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τα θετικά και αρνητικά που προκύπτουν στην καθημερινότητα από τη συνύπαρξη των θρησκευτικά διαφορετικών.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές: Καθηγητής Μάριος Μπέγζος, «Αλλαξοπιστία: Ανοχή ή Ενοχή του Θρησκευτικού Πλουραλισμού;», Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζάρρας, «Τέκνα Αβραάμ: Ο Εβραίος και ο Άλλος σε μια εποχή αγωνίας», Αν. Καθηγητής π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, «Ποιμαντική προσέγγιση της ετερότητας», Λέκτορας Μιχάλης Μαριόρας, «Αναζητώντας τρόπους θρησκευτικής συνύπαρξης: Ισλαμικές προοπτικές», Δρ Μιχάλης Τσαπόγας, «Νομικές διαστάσεις της θρησκευτικής συνύπαρξης στην Ελλάδα», Ραββίνος Γκαμπριέλ Νεγρίν, «Πράξη ειρήνης: Η πορεία της πίστης προς τη συνύπαρξη», Ιμάμης Αμπντ Ρασούλ Μουνίρ, «Oι βάσεις του διαθρησκειακού διαλόγου στο Ισλάμ και η συσχέτιση αυτού με τη σύγχρονη πραγματικότητα», Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, «Η αρχή της νεκτικότητας και η έμπρακτη εφαρμογή της στο πλαίσιο του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας», π. Θεόδωρος Κοντίδης, «Οι καθολικοί στην Ελλάδα σήμερα», Αιδ. Δημήτριος Μπούκης, «Εγώ Ξένος»-»…Νόμον τελείται βασιλικόν…»».

Συντονιστές: Αλλέξανδρος Βέλλιος, Δημοσιογράφος και Δανιήλ Εσδράς, Επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι: π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερωνύμου, ο πρέσβης της Ινδονησίας κ. Benny BAHANADEWA , ο Γεν.Γραμμ. Μέσων Ενημέρωσης κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ο Γεν.Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Αιγύπτου κ.H. Dar­wish, ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας του Ιράν κ.Mozafari, ο κ.Δημήτρης Παπαγαλάκης εκπρόσωπος της Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής για την UNESCO, εκ μέρους του Βρετανού Πρέσβη π. M.Bradshaw, η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κ.Μαρία Αντωνιάδου, o κ. Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί Πρόεδρος του Ινστιτούτου Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Αποσπάσματα Ομιλιών: «Η αλλαξοπιστία απαντεί την ανοχή μας στο όνομα του θρησκευτικού πλουραλισμού και αποτελεί το κριτήριο του τρόπου συνύπαρξής μας με τον θρησκευτικά διαφορετικό», Μ.Μπέγζος.

«Ας διδαχθούμε από τον ειρηνοποιό Ααρών, από τον «Πρίγκιπα της Ειρήνης» Ιησού Χριστό ή από όλους όσοι μεταφέρουν μηνύματα καταλλαγής ή αλληλοβοηθείας. Ας διδαχθούμε από τον σύγχρονο του Ιησού Χριστού μεγάλο νομοδιδάσκαλο Χιλλέλ: «Αν όχι εγώ, τότε ποιος; Αν όχι τώρα, τότε πότε;» , Κ. Ζάρρας

«Πρωτογενές μέλημα της ποιμαντικής προσέγγισης είναι η διάπλαση ενός χριστοκεντρικού ήθους των μελών της Εκκλησίας ώστε η αγάπη προς τον «έτερο» ή τους «ημετέρους» να φανερώνεται έμπρακτα», π.Αδαμάντιος Αυγουστίδης
«Οι θρησκείες μέσα από τη διδασκαλία και την ιστορική τους μαρτυρία έχουν αποδείξει, πέρα από όλες τις δυσκολίες, ότι μπορούν να συνυπάρξουν γόνιμα και δημιουργικά. Οι άνθρωποι θέλουν;», Μ.Μαριόρας
«Οι εναπομένουσες αποκλίσεις του ελληνικού νομικού πλαισίου για τη θρησκευτική ελευθερία από το δυτικοευρωπαϊκό διαφωτιστικό πρότυπο αποτελούν ανοικτή θεολογική εκκρεμότητα, παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο που έχει σημειωθεί και επηρεάζουν τις προοπτικές ενός γνήσιου διαθρησκειακού διαλόγου υπό όρους ισότητας», Μ.Τσαπόγας
«Σήμερα, περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, στηρίζει την καταγωγή του κυριολεκτικά (γενεαλογικά) ή μεταφορικά (πνευματικά) στον Πατριάρχη Αβραάμ. Το παρελθόν διδάσκει το παρόν για να χτίσει το μέλλον. Οι Ραββίνοι διδάσκουν: «Δέξου τον κάθε άνθρωπο με το πρόσωπο ιλαρό», Γκαμπριέλ Νεγρίν
«Είναι καιρός πια να καταλάβουμε όλοι Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και Εβραίοι ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση του μίσους, της απέχθειας και της εχθρότητας που λαμβάνει χώρα μεταξύ μας», Α. Μουνίρ

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στο πολύπλευρο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την έκφραση της συνύπαρξης τεκμηριώνοντας την «πρακτική» της σε εκκλησιολογικά κριτήρια

Ο π.Θεόδωρος Κοντίδης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ρωμαιοκαθολικοί στην Ελλάδα, αλλά και στις θετικές εξελίξεις που διαδραματίζονται εδώ και καιρό.
Ο αιδ. Δημήτρης Μπούκης περιέγραψε την πραγματικότητα των Ευαγγελικών στην Ελλάδα μέσα από διάφορες διηγήσεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 27 ΜΑΪΟΥ, 2011

Συνέντευξη του πρόεδρου της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδας


Για το θέμα των «σκοτεινών διαδρομών» του μαύρου χρήματος της λαθρομετανάστευσης και τον πλουτισμό των δουλεμπόρων από την εκμετάλλευση της ελπίδας ανθρώπων από χώρες του κόσμου σε κρίση, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί, στην πρωινή εκπομπή του ΑLPHA 9,89 με τον Νίκο Καμακάρη:

Νίκος Καμακάρης: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Ασφαλείας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, και αφορά στη διακίνηση λαθρομεταναστών μέσω θαλάσσης, οι δουλέμποροι που εισάγουν στη χώρα παράνομους μετανάστες κάνουν ετήσιο τζίρο πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα, πρόκειται για έναν κανονικό κλάδο επιχειρηματικότητας, αν μας επιτραπεί η έκφραση, πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί.
Ποια είναι η κατάσταση; Αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ανησυχητικά, αυτά τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά που παίζονται, οι δουλέμποροι κάνουν χρυσές δουλειές, κ. Κολομπανί.
Ντανιέλ Κολομπανί: Πραγματικά, η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της, οι δουλέμποροι πλουτίζουν κάθε μέρα με μεγάλα ποσά, αρχίζουν από 500 ευρώ μέχρι 5000 ευρώ να έρθει κάποιος λαθρομετανάστης στην Ελλάδα, από Ανατολικό Μπλοκ, από Ασία, από Αφρική. Αυτή την κατάσταση προσπαθούμε εμείς από την Ένωση Μεταναστών Ελλάδος να καταγράψουμε και να κάνουμε μελέτη, γι’ αυτό το γεγονός που είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολο, και από τις αρχές και από την πολιτεία.
Κ.: Κύριε Κολομπανί, οι πολιτικές, τόσο σε επίπεδο εθνικό στη χώρα μας, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να αποδώσουν για την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης;
Ντανιέλ Κολομπανί: Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα στρατηγικό χώρα δίπλα στα Βαλκάνια, δίπλα στην Τουρκία, έχει τεράστιες εκτάσεις θαλάσσιες, στα σύνορα με την Τουρκία, γι’ αυτό τον λόγο είναι λίγο δύσκολο, αλλά μπορεί η πολιτεία και οι αρχές να έχουν μια εξαιρετικά καλή μεταναστευτική πολιτική, που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική.
Ν.Κ.: Τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα προτείνατε εσείς που είστε μέσα στο θέμα, το ζείτε καθημερινά, κ. Κολομπανί…
Ντανιέλ Κολομπανί: Εμείς ζητάμε να γίνει καταγραφή για όλους τους λαθρομετανάστες, να γίνει συνεργασία με όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προλαμβάνονται φαινόμενα όπως: Έχω την πληροφόρηση ότι υπήρχε ένας καταζητούμενος από τρεις χώρες, από Γαλλία, από Τουρκία και από την Ελλάδα, και την ώρα που τον έχουν σταματήσει στα σύνορα, έχει βγει ελεύθερος από τη δικαιοσύνη με 50.000 ευρώ… Σκοτώνονται 500‑1000 άτομα την ημέρα.
Ν.Κ.: Κύριε Κολομπανί, ποιο είναι το μέλλον ενός ανθρώπου που επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να φεύγει από τη χώρα του, προφανώς έχει λόγους, για να έρθει στην Ελλάδα, ποιο είναι το μέλλον που του επιφυλάσσεται εδώ πέρα;
Ντανιέλ Κολομπανί: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι ελεύθεροι μετανάστες είναι εργάτες και μέσα στην οικονομική κρίση βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο η Ελλάδα να υποδέχεται παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ. Οι περισσότεροι λαθρομετανάστες είναι εργάτες, στην Ελλάδα δεν υπάρχει βιομηχανία, δεν έχει μεγάλα εργοστάσια όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, είμαι ο ίδιος μετανάστης σε πολλά κράτη, πήγα σε πολλές χώρες για επαγγελματικούς λόγους, και βλέπω ότι στην περιοχή που είναι η Ένωση Μεταναστών έχει γίνει γκέτο. Γκέτο στην Ευρώπη… Έχω μια εμπειρία από μια κυρία που ήρθε να μας επισκεφτεί από την Ελβετία, είναι απ’ το Κονγκό. Την είδα, φοβήθηκε στην Αχαρνών, μου λέει αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, να υπάρχει γκέτο… Το 90% των κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών είναι μετανάστες. Δεν μπορεί ένας μετανάστης να ενταχθεί στην κοινωνία…
Ν.Κ.: Αυτό έχει και πάλι να κάνει με το θέμα της πολιτείας… Αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι το θέμα της εργασίας, και καλά κάνατε και το τονίσατε, κ. Κολομπανί, οι περισσότεροι λαθρομετανάστες είναι εργάτες, η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανία, οπότε πού διοχετεύονται αυτοί οι άνθρωποι; Πόσο πιθανό είναι, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι λίγο πολύ ξέρουμε την απάντηση, αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης;
Ντανιέλ Κολομπανί: Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση από τους εργοδότες εδώ στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι δουλεύουν χωρίς ασφάλιση, με μικρό μεροκάματο, ήδη δεχόμαστε παράπονα από τους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα εδώ και είκοσι χρόνια. Ένας μετανάστης ζει στην Ελλάδα είκοσι χρόνια με την οικογένειά του, και έρχεται ένας λαθρομετανάστης που δουλεύει με 20 ευρώ την ημέρα. Γίνεται πολύ μεγάλη εκμετάλλευση από τους εργοδότες. Όχι από όλους, αλλά από κάποιους!
Ν.Κ.: Οι χώρες προέλευσης, κ. Κολομπανί, λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, ποιες είναι;
Ντανιέλ Κολομπανί: Υπάρχει μεγάλο κύμα που έρχεται από την Ασία, από Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Οι πρώτοι είναι οι Αλβανοί, που συνορεύουν με την Ελλάδα, από την Αφρική, από τη Μέση Ανατολή, οι περισσότεροι είναι από Πακιστάν και Μπαγκλαντές μετά τους Αλβανούς.
Ν.Κ.: Και πώς λειτουργεί αυτό το παράνομο δίκτυο που παίρνει αυτόν τον κόσμο, που συντονίζει τη μεταφορά τους μέσω τόσων χωρών, να φύγουν από το Πακιστάν και να έρθουν στην Ελλάδα;
Ντανιέλ Κολομπανί: Κοιτάξτε, τελευταία είχα ακούσει ότι γίνεται διαφήμιση σε Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Ότι υπάρχει μια καλύτερη ζωή, ότι υπάρχει μέλλον, θα έρθετε να βάλετε τα παιδιά σας στα σχολεία, να σπουδάσουν κ.λπ. με ένα ποσό που αρχίζει από τις 4.000 – 5.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο οι δουλέμποροι κάνουν τη δουλειά τους και κάνουν και εκμετάλλευση μέσω Ελλάδος. Όπως έχουμε ακούσει και από την κοινότητα της Ρουμανίας, ότι φέρνουν τσιγγάνους από κει για να γίνουν ζητιάνοι εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν κυκλώματα που είναι μέσα και Έλληνες…
Ν.Κ.: Και Έλληνες, έ;
Ντανιέλ Κολομπανί: Δυστυχώς…
Ν.Κ.: Κύριε Κολομπανί να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γι’ αυτή τη συνομιλία που είχαμε.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΝΙΚΗ”

Πιστεύω ότι με αυτή την υπάρχουσα κατάσταση το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει φοβερές διακρίσεις αντί να λύσει προβλήματα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, k. Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί, ανέφερε στη «Ν» ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή που έχουν έρθει στη χώρα σε μικρή ηλικία και έχουν φοιτήσει στα ελληνικά σχολεία έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ελληνόπουλα. Βέβαια κάτι που δεν έχει προσέξει η κυβέρνηση είναι η ομαλή ενσωμάτωση όχι μόνο των παιδιών αλλά και των γονιών τους στην ελληνική πραγματικότητα» . Όσον αφορά στο δικαίωμα ψήφου, ο κ. Κολομπανί δήλωσε απόλυτα σύμφωνος με την κυβέρνηση «αλλά με την προϋπόθεση να έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του δήμαρχου και προέδρου του Δ.Σ. για να μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους Έλληνες και τους μετανάστες» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

ASSID: «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΩΑΜΕΘ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ»

ASSID: «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΩΑΜΕΘ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ»

Ο ακτιβιστής βερβερίνος κοσμικός, Ahmed ASSID, ανέφερε σε Συνέδριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Απριλίου στο Μαρόκο, τις απόψεις του περί του Ισλάμ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Δεν πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το μήνυμα του προφήτη Μωάμεθ το οποίο είχε στείλει προς τους βασιλιάδες και τους κυβερνώντες της εποχής του, σύμφωνα με το οποίο τους καλούσε να προσχωρήσουν στο Ισλάμ προκειμένου να εξασφαλίσουν την Eιρήνη. Read More

Υγεία & Περίθαλψη

Υγεία & Περίθαλψη

Η υγεία των πολιτών αποτελεί το ύψιστο αγαθό των σύγχρονων κοινωνιών και καταλύτης για την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου είναι ευθύνη της πολιτείας να προστατεύει την υγεία των πολιτών χωρίς διακρίσεις. Στον τομέα της υγείας δεν χωρούν περικοπές. Οφείλουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ιατρικές παροχές στους Έλληνες πολίτες παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.


Η χώρα μας δυστυχώς ενώ διαθέτει το πιο ακριβοπληρωμένο Σύστημα Υγείας στην Ευρώπη, αδυνατεί να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες. Ανισοκατανομή νοσοκομειακών μονάδων, ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, έλλειψη μονάδων και κλινών εντατικής θεραπείας για ενήλικες και παιδιά, τριτοκοσμικές συνθήκες νοσηλείας, σπατάλη, κακοδιαχείριση πόρων και συνολική ταλαιπωρία ασθενών και προσωπικού. Με αυτό το σκηνικό έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι πολίτες. Χρειάζεται, άμεσα, ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων με σκοπό την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο.

Εκσυγχρονισμός — Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη

 • Νοσοκομεία προσιτά σε όλους – δημόσια καταρχήν ενώ η όποια σύμπραξη με ιδιωτικούς φορείς θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο,
 • Εκσυγχρονισμός συστημάτων υγείας –σύγχρονα μηχανήματα– μηχανοργάνωση του συστήματος – ιατρικό αρχείο ασθενείας για όλον τον πληθυσμό – ηλεκτρονική κάρτα υγείας,
 • Αξιοπρεπείς μισθούς στους εργαζομένους (ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό),
 • Πάταξη της διαφθοράς στα νοσοκομεία – φακελάκι,
 • Αξιολόγηση εργαζομένων – απομάκρυνση των επιόρκων,
 • Αξιοκρατική επιλογή των Διοικητών των Νοσοκομείων — όχι «ρουσφετολογικές» προσλήψεις,
 • Ενίσχυση της λειτουργίας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης – δημοτικά ιατρεία –αποσυμφόρηση μεγάλων νοσοκομείων,
 • Θεσμός οικογενειακών ιατρών με ελεύθερη επιλογή,
 • Μέριμνα για αλλοδαπούς ανασφάλιστους πολίτες – πρόνοια χωρίς διακρίσεις,
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη δωρεά οργάνων,
 • Εξορθολογισμός των δαπανών για την υγεία,
 • Ίδρυση Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου στις πόλεις και παράλληλη ενίσχυση των υπαρχόντων Κέντρων Υγείας της περιφέρειας για άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση των ασθενών και αποσυμφόρηση των νοσοκομείων,
 • Ίδρυση Κινητών Μονάδων Υγείας για εποχιακές ανάγκες και για απομονωμένες περιοχές,
 • Συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, για κοινή δράση σε τομείς όπως η αντιμετώπιση φαινομένων εθισμού σε ουσίες, διατροφή και άσκηση των νέων, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.